home/Szkolenia


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
LABORATORIUM od 1995 roku prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach outsourcingu.
Od 1996 roku przeprowadza pomiary oświetlenia światłem elektrycznym na podstawie upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.Strona 1


Strona 2

Wszelkie usługi wykonujemy u zleceniodawcy.
Działalność prowadzimy na terenie województwa mazowie-
ckiego i województw ościennych.
Dzięki specjalizacji potrafimy zapewnić wysoki poziom usług
i większą efektywność.
Szybkie, profesjonalne i komple-
ksowe świadczenie oferowanych przez nas usług zapewni Państwu oszczędność czasu, kosztów
i pozwoli na skocentrowaniu się na działalności Waszej Firmy.

Zapraszamy do współpracy !
Szkoleniawykonujemy szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie zleceniodawcy w formie:
  • instruktażu,
  • kursu,
  • jak również samokształcenia kierowanego.
Podstawy prawne szkoleń w zakresie bhp:

• nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt,

• pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy,

• zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie.
Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.Szkolenia w zakresie bhp:


01. Szkolenie wstępne

• szkolenie wstępne obejmuje:
-szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny,
-szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy,
• szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).


02. Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż ogólny

• instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy - przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.


03 . Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym
stanowisku pracy dla:
• pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym wystepuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

• pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowiskao oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.,


• ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktyki studenckie.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę,
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktażu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).


04 . Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają

Szkolenie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:
• osoby będące pracodawcami,
• osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

Szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
• pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe l uciążliwelub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).


05 . Szkolenie w zakresie bhp – okresowe

• szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
• szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,
• szkolenie osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
• szkolenie pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.).Aktualnościnowe zasady szkolenia

wiecej...

Platforma szkoleniowa 
Nie jesteś zalogowany

Wyróżniające nas atuty-prowadzimy szkolenia bhp okresowe przez INTERNET

----------------
-przyjeżdżamy nawet do jednego pracownika

----------------
-prowadzimy szybkie usługi na zasadzie pogotowia bhp

----------------
-możemy sobie pozwolić na konkurencyjne ceny

----------------

Oferujemy szkolenia e-learningowe dla poszczególnych grup zawodowych:

 

W ramach przeprowadzanych szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych udostępniamy materiały pomocnicze: