home/


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
LABORATORIUM od 1995 roku prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach outsourcingu.
Od 1996 roku przeprowadza pomiary oświetlenia światłem elektrycznym na podstawie upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.Strona 1


Strona 2

Wszelkie usługi wykonujemy u zleceniodawcy.
Działalność prowadzimy na terenie województwa mazowie-
ckiego i województw ościennych.
Dzięki specjalizacji potrafimy zapewnić wysoki poziom usług
i większą efektywność.
Szybkie, profesjonalne i komple-
ksowe świadczenie oferowanych przez nas usług zapewni Państwu oszczędność czasu, kosztów
i pozwoli na skocentrowaniu się na działalności Waszej Firmy.

Zapraszamy do współpracy !
Outsourcingprzejmujemy zadania absorbujące firmę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

wiecej informacji...

Szkolenia Nasza firma posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego - wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzony przez m.st.Warszawa pod numerem 861K, zaswiadczenie nr 21/K/04. Wykonujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

wiecej informacji...

Usługiwykonujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

więcej informacji...

Pomiary i medycyna pracyorganizujemy pomiary środowiska pracy:

-oświetlenia,
-hałasu,
-zapylenia,
-obciążenia termicznego,
-czynników chemicznych.


Organizujemy wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie pracowników, wynikające z wymogów Kodeksu pracy. Organizację badań wykonujemy przy współpracy Gabinetu Medycyny Pracy.


1. Badania lekarskie profilaktyczne

•badaniom lekarskim profilaktycznym (badania wstępne, okresowe i kontrolne) podlegają wszyscy pracownicy,
• badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania,
• badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania, wydanego przez pracodawcę,
• pracodawca przechowuje orzeczenia lekarskie, zawierające wyniki badań profilaktycznych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji osobowej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. poz. 2067 z 2016 r. póżn. zm.).

2. Pomiary czynników szkodliwych

•pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom,
•badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia przeprowadza się co 2 lata, raz w roku w zależności od stopnia stężenia natężenia tych czynników lub co 3 i 6 miesięcy dla czynników o działaniu rakotwórczym lub mutogennnym ,
•badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane przez laboratoria:
-akredytowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.Dz. U. poz.215 z 2023 r.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. Dz. U. poz.419 z 2023 r)
Aktualnościnowe zasady szkolenia

wiecej...

Platforma szkoleniowa 
Nie jesteś zalogowany

Wyróżniające nas atuty-prowadzimy szkolenia bhp okresowe przez INTERNET

----------------
-przyjeżdżamy nawet do jednego pracownika

----------------
-prowadzimy szybkie usługi na zasadzie pogotowia bhp

----------------
-możemy sobie pozwolić na konkurencyjne ceny

----------------

Oferujemy szkolenia e-learningowe dla poszczególnych grup zawodowych:

 

W ramach przeprowadzanych szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych udostępniamy materiały pomocnicze: